دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : سید فتح اله   مجتبائی

پست الکترونیکی : f-mojtabaie@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه هاروارد

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : ادیان و عرفان

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ادیان و عرفان تطبیقی

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو ومدیرگروه تخصصی ادیان وعرفان(دکتری)

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1371/07/01

سید فتح  اله مجتبائی

سید فتح اله مجتبائی

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استاد

^